• දුරකථන: 0086-769-82793912
 • ඊ-තැපැල: jean@kinwah-group.com
  • sns01
  • sns06
  • sns04
  • sns03
  • sns02

  පටු රෙදි අඛණ්ඩ ඩයි කිරීම යන්ත්රය

  නිෂ්පාදන රූප සහ මූලික පරාමිතීන් withcontinuous ඩයි කිරීම යන්ත්රය, ඩයි කිරීම හා නිමාව යන්ත්රය, අඛණ්ඩ ඩයි කිරීම සහ නිම කිරීෙම් යන්ත, පටු රෙදි ඩයි කිරීම යන්ත්රය, පටු රෙදි අඛණ්ඩ ඩයි කිරීම යන්ත්රය, පටු රෙදි ඩයි කිරීම සහ නිම කිරීෙම් යන්ත, පටු රෙදි අඛණ්ඩ ඩයි කිරීම ලබා ඩයි කිරීම යන්ත්රය විවිධ නිෂ්පාදන සහ නිම කිරීෙම් යන්ත, අපි ඩයි කිරීම යන්ත්රයේ වෘත්තීය චීන නිෂ්පාදක වන අතර, ඔබේ සහයෝගය අපි බලාපොරොත්තු වෙමු!