• දුරකථන: 0086-769-82793912
 • ඊ-තැපැල: jean@kinwah-group.com
  • sns01
  • sns06
  • sns04
  • sns03
  • sns02

  තිරය ​​මුද්රණය කළ මුද්රණ යන්ත්රය

  නිෂ්පාදන රූප සහ ස්වයංක්රීය තිරය මුද්රණය කළ මුද්රණ යන්ත්රය සමග මූලික පරාමිතීන්, තිර මුද්රණ, සිල්ක් ස්කීන් මුද්රණය කළ මුද්රණ යන්ත්රය ලබා තිරය මුද්රණය කළ මුද්රණ යන්ත්රය විවිධ නිෂ්පාදන, අපි තිරය මුද්රණය කළ මුද්රණ යන්ත්රය පිළිබඳ වෘත්තීය චීන නිෂ්පාදක වන අතර, ඔබේ සහයෝගය අපි බලාපොරොත්තු වෙමු!