• දුරකථන: 0086-769-82793912
 • ඊ-තැපැල: jean@kinwah-group.com
  • sns01
  • sns06
  • sns04
  • sns03
  • sns02

  තනි වර්ණය / Multicolors තිරය මුද්රණය කළ මුද්රණ යන්ත්රය

  තනි වර්ණ තිරය මුද්රණය කළ මුද්රණ යන්ත්රය සමඟ නිෂ්පාදන රූප සහ මූලික පරාමිතීන් ලබා, තිර මුද්රණය කළ මුද්රණ යන්ත්රය විවිධ නිෂ්පාදන, Multicolors තිරය මුද්රණය කළ මුද්රණ යන්ත්රය, අපි තිරය මුද්රණය කළ මුද්රණ යන්ත්රය පිළිබඳ වෘත්තීය චීන නිෂ්පාදක වන අතර, ඔබේ සහයෝගය අපි බලාපොරොත්තු වෙමු!